duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Tranh Sơn Mài

 • Tên: Tranh sơn mài 104

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 102

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 101

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 100

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 99

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 98

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 97

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 96

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 94

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 92

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 88

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 83

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 82

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 81

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 79

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 78

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 77

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 76

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 73

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 72

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 71

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 69

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 58

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 57

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 55

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 52

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 51

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 49

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 47

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 44

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 43

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 34

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 30

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 29

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 28

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 27

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 23

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 26

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 25

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh sơn mài 24

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Three buffalo-boys

  Năm: 1999

  Kích thước:40x40
 • Tên: The happy day

  Năm: 1999

  Kích thước:40x40
 • Tên: Rice paper workers

  Năm: 1999

  Kích thước:40x40
 • Tên: Four friends

  Năm: 1999

  Kích thước:40x40
 • Tên: Fishmans

  Năm: 1999

  Kích thước:40x40
 • Tên: Tranh sơn mài 01

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh 6

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh 5

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh 4

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh 3

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh 2

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Tranh 1

  Năm:

  Kích thước:
Tranh Lụa
Tranh Sơn Mài
Điêu khắc
Nghệ thuật sắp đặt