duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Hồn quê

 • Tên: Giới thiệu

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Rối nước với nghệ thuật sắp đặt

  Năm:

  Kích thước:
 • Tên: Lời cảm ơn

  Năm:

  Kích thước:
Tò he Story
Tranh Lụa
Tranh Sơn Mài
Điêu khắc
Nghệ thuật sắp đặt