duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Tranh sơn mài 23
Tranh sơn mài 26
Tranh sơn mài 25
Tranh sơn mài 24
Three buffalo-boys
The happy day
Rice paper workers
Four friends
Fishmans
Tranh sơn mài 01
Tranh 6
Tranh 5
Tranh Lụa
Tranh Sơn Mài
Điêu khắc
Nghệ thuật sắp đặt