duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Cây đa đầu làng
Cầu thê húc
Bừa
Ba cô gái
Quê
Phơi bánh đa
Lễ phật
Xích lô
Thả diều
Cơn mưa
Chiều về
Trâu cày
Tranh Lụa
Tranh Sơn Mài
Điêu khắc
Nghệ thuật sắp đặt