duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Nhà điêu khắc, họa sỹ Vương Duy Biên " Giữ được hồn cốt mới là quan trọng "